Động từ


I. Đặc điểm của động từ:1. Tìm động từ trong những câu sau:a. đi, đến, ra, hỏi.b. lấy, làm, lễ.c. treo, có, xem, cười, bảo, bán, phải, đề.2. Ýnghĩa khái quát của các động từ: là loại từ chỉ hành...
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG TỪ1. Tìm động từ trong những câu dưới đây:a) Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.(Em bé thông minh)b) Trong trời đất,...