Dựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.


  Đề bàiDựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 72, 73 để trả lời.Lời giải chi tiếtDiễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán...

  Đề bài

  Dựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.

  Dựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtDựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 72, 73 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ:

  – Mùa thu năm 930, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội).

  – Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đã đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.

  – Quân Nam Hán tại Tống Bình thất bại, viện binh của chúng cũng bị đánh tan tác.

  – Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Đất nước ta giành lại được quyền tự chủ, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.