Dựa vào hình 41.3 (SGK trang 188), hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng.


  Đề bàiDựa vào hình 41.3 hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.Lời giải chi tiếtCó sự khác nhau giữa cơ cấu sử dụng đất ở 2 vùng đồng bằng :- Đất sản xuất nông nghiệp : ở cả 2 vùng...

  Đề bài

  Dựa vào hình 41.3 hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.

  Dựa vào hình 41.3 (SGK trang 188), hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng.

  Lời giải chi tiết

  Có sự khác nhau giữa cơ cấu sử dụng đất ở 2 vùng đồng bằng :

  – Đất sản xuất nông nghiệp : ở cả 2 vùng diện tích đất này đều chiếm tỉ trọng lớn nhất, ở ĐBSCL chiểm tỉ trọng lớn hơn 63,4 %, ĐBSH là 51,2 %.

  – Đất lâm nghiệp : ở ĐBSCL chiếm tỉ trọng lớn thứ 3 (8,8 %), ở ĐBSH chiếm tỉ trọng lớn thứ 4 (8,3 %).

  – Đất chuyên dùng : ở ĐBSCL chiếm tỉ trọng lớn thứ 4 (5,4 %), ở ĐBSH diện tích đất này chiếm tỉ trọng khá lớn, dứng thứ 2 với 15,5 %.

  – Đất ở : ĐBSCL chiếm 2,7 % còn ở ĐBSH chiếm 7,8 %.

  – Đất chưa sử dụng : ở cả 2 vùng đều chiếm tỉ trọng nhỏ nhất, ĐBSCL là 1,3 % còn ĐBSH là 3,5%.

  – Đất khác :  ở ĐBSCL chiếm diện tích khá lớn, có tỉ trọng lớn thứ 2 chiếm 18,4 %, còn ở ĐBSH là 13,7 %.

  BaitapSachgiaokhoa.com