Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp, các giai cấp ở Việt Nam có sự chuyển biến ra sao ?


  Đề bàiDưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp, các giai cấp ở Việt Nam có sự chuyển biến ra sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 78 để trả lời. Lời giải chi tiết- Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp...

  Đề bài

  Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp, các giai cấp ở Việt Nam có sự chuyển biến ra sao?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtDưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp, các giai cấp ở Việt Nam có sự chuyển biến ra sao ?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 78 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp tục phân hóa, một bộ phận trung, tiểu địa chủ có tham gia phong trào dân tộc chống Pháp và tay sai.

  Giai cấp nông dân:

  + Bị đế quốc, phong kiến chiếm đoạt ruộng đất, phá sản không lối thoát.

  + Mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc phong kiến tay sai gay gắt. 

  + Nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.

  Giai cấp công nhân: 

  + Ngày càng phát triển, đến 1929 có trên 22 vạn người, bị tư sản áp bức bóc lột gắn bó với nông dân có truyền thông yêu nước.

  + Chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, trở thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến.

  – Giai cấp tiểu tư sản: 

  + Phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống Pháp và tay sai.

  + Bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức nhạy cảm với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước, hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc.

  Tư sản:  bị phân hóa thành hai bộ phận:

  + Tư sản mại bản: quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng.

  + Tư sản dân tộc: kinh doanh độc lập, có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.