Giá trị văn học và tiếp nhận văn học


Câu 1: Khái quát chung- Giá trị văn học là sản phẩm kết tinh từ quá trình văn học, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của cuộc sống con người, tác động sâu sắc tới con người và cuộc...