Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)


Câu 1:Trong 4 câu a, b, c, d thì câu a không trong sáng do từ đòi hỏi không cần thiết, nếu bỏ từ này thì câu văn sẽ đạt được sự trong sáng.Ba câu b, c, d là những...