Grammar – Unit 6 SGK Tiếng Anh 11


GrammarReported speech with gerundVerb + (OBJECT) + Preposition + (NOT) V- inge.g: - He suggested going to the beach. (Ông ấy gợi ý đi đến bãi biển.)-   She thanked him for helping her build that snowman.(Cô ấy cảm ơn anh đã giúp cô dựng người tuyết.)-  She apologised for being...

Grammar

Reported speech with gerund

Verb + (OBJECT) + Preposition + (NOT) V- ing

e.g: – He suggested going to the beach. (Ông ấy gợi ý đi đến bãi biển.)

–   She thanked him for helping her build that snowman.

(Cô ấy cảm ơn anh đã giúp cô dựng người tuyết.)

–  She apologised for being late. (Cô ấy xin lỗi vì đến muộn.)