Hành động nói (tiếp theo)


II. Luyện tậpCâu 1:- "Từ xưa các bậc … không có?"=> Hỏi để khẳng định. Câu này nhằm khẳng định đời xưa lúc nào cũng có những bậc trung thần nghĩa sĩ vì nước.- "Lúc bấy giờ … muốn vui...
Lời giải chi tiếtI. CÁCH THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG NÓICâu 1. Đánh số thứ tự trước mỗi câu trần thuật trong đoạn trích dưới đây. Xác định mục đích nói của những câu ấy bằng cách đánh dấu (+) vào...