Hầu trời


Bố cục: 3 phần- Phần 1 (từ "đêm qua... lạ lùng"): giới thiệu về câu truyện.- Phần 2 ("chủ tiên... chợ trời"): thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe.- Phần 3 ("Trời lại phê cho... sương tuyết"):...