Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra. Quan sát hình 21-4, mô tả sự khuếch tán của O2, và CO2.


  Đề bài- Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra.- Quan sát hình 21-4, mô tả sự khuếch tán của O2, và CO2.Lời giải chi tiết* Giải thích sự khác nhau:- Tỉ lệ % O2 trong khí thở ra thấp rõ rệt...

  Đề bài

  – Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra.

  – Quan sát hình 21-4, mô tả sự khuếch tán của O2, và CO2.

  Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra. Quan sát hình 21-4, mô tả sự khuếch tán của O2, và CO2.

  Lời giải chi tiết

  * Giải thích sự khác nhau:

  – Tỉ lệ % O2 trong khí thở ra thấp rõ rệt do O2: đã khuếch tán từ khí phế nang vào máu mao mạch.

  – Tỉ lệ % CO2 trong khí thở ra cao rõ rệt do CO2 dã khuếch tán từ máu mao mạch ra khí phế nang.

  – Hơi nước bão hoà trong khí thở ra do dược làm ẩm bởi lớp niêm mạc tiết chất nhày phủ toàn bộ đường dẫn khí.

  – Tỉ lệ % N2 trong khí hít vào và thở ra khác nhau không nhiều, ở khí thở ra có cao hơn chút do tỉ lệ O2 bị hạ thấp hẳn. Sự khác nhau này không có ý nghĩa sinh học.

  * Mô tả sự khuếch tán của O2 và COtrong hình 21- 4 SGK:

  – Trao đổi khí ở phổi:

  + Nồng độ O2 trong không khí phế nang cao hơn trong máu mao mạch nên Okhuếch tán từ không khí phế nang vào máu.

  + Nồng độ CO2 trong máu mao mạch cao hơn trong không khí phế nang nên CO khuếch tán từ máu vào không khí phế nang.

  – Trao đổi khí ở tế bào:

  + Nồng độ O2 trong máu cao hơn trong tế bào nên O2 khuếch tán từ máu vào tế bào.

  + Nồng độ CO2 trong tế bào cao hơn trong máu nên CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu.