Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.


  Đề bàiHãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 208, 209 để trả lời. Lời giải chi tiết1. Về kinh tế:- Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao...

  Đề bài

  Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtHãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 208, 209 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  1. Về kinh tế:

  – Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường

  – Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành, nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ.

  – Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

   2. Về chính trị:

  – Xây dựng Nhà nước Xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  – Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

  – Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.