Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và năm 2005.


  Đề bàiCho bảng số liệuBảng 29.2. Cơ cấu gía trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ(Đơn vị: %)NămVùng19962005Đồng bằng sông Hồng17,119,7Trung du và miền núi Bắc Bộ6,94,6Bắc Trung Bộ3,22,4Duyên hài Nam Trung Bộ5,34,7Tây Nguyên1,30,7Đông Nam Bộ49,655,6Đồng bằng sông Cửu Long11,28,8Không xác định5,43,5Hãy nêu nhận xét về sư...

  Đề bài

  Cho bảng số liệu

  Bảng 29.2. Cơ cấu gía trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ

  (Đơn vị: %)

  Năm

  Vùng

  1996

  2005

  Đồng bằng sông Hồng

  17,1

  19,7

  Trung du và miền núi Bắc Bộ

  6,9

  4,6

  Bắc Trung Bộ

  3,2

  2,4

  Duyên hài Nam Trung Bộ

  5,3

  4,7

  Tây Nguyên

  1,3

  0,7

  Đông Nam Bộ

  49,6

  55,6

  Đồng bằng sông Cửu Long

  11,2

  8,8

  Không xác định

  5,4

  3,5

  Hãy nêu nhận xét về sư chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và 2005

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtHãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và năm 2005.

  – Sử dụng kĩ năng nhận xét bảng số liệu.

  – Chú ý yêu cầu đề ra: làm rõ sự thay đổi trong cơ cấu của các vùng.

  Lời giải chi tiết

  Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ nước ta năm 1996 và 2005 có sự thay đổi khác nhau.

  – Vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ có xu hướng tăng tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản xuất (từ 17,1% lên 19.7% và 49,6% lên 55.6%).

  – Các vùng còn lại đều giảm tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản xuất theo vùng: Trung du miền nui Bắc Bộ (từ 6,9% xuống 4,6%), Bắc Trung Bộ (3,2% xuống 2,4%), Duyên hải Nam Trung Bộ (53% xuống 4,7%), Tây Nguyên (1,3% xuống 0,7%), đồng bằng sông Cửu Long (11,2% xuống 8,8%).

  ⟹ Có sự thay đổi như vậy trong cơ cấu là vì trong xu thế phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tập trung khai thác lãnh thổ theo chiều sâu và phát huy thế mạnh vùng nên vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng là hai vùng với nền tảng công nghiệp từ lâu sẽ có tốc độ phát triển và tăng trưởng nhanh hơn cả so với các vùng còn lại.

   BaitapSachgiaokhoa.com