Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét.


  Đề bàiDựa vào bảng số liệu:Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtB1. Nhận dạng biểu đồ- Các dấu hiệu nhận dạng biểu đồ:+ Bảng số liệu:...

  Đề bài

  Dựa vào bảng số liệu:

  Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét.

  Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét ?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtHãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét.

  B1. Nhận dạng biểu đồ

  – Các dấu hiệu nhận dạng biểu đồ:

  + Bảng số liệu: cung cấp số liệu tương đối(%) về tỉ trọng cơ cấu.

  + Yêu cầu đề bài: thể hiện sự thay đổi cơ cấu, trong nhiều năm (5 năm).

  ⟹ Lựa chọn biểu đồ miền

  B2. Vẽ biểu đồ

  – Khoảng cách năm không đều nhau.

  – Chú ý: tên biểu đồ, chú giải, đơn vị đầy đủ.

  Lời giải chi tiết

  Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét.

  Nhận xét:                               

  + Trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng (năm 2005), chiếm tỉ trọng cao nhất là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (41,0%), tiếp đến là hàng công nghiệp nặng và khoáng sản (36,1%) và thấp nhất là hàng nông, lâm, thủy sản (22,9%).

  + Từ năm 1995 đến năm 2005, cơ cấu giá trị xuât khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta có sự thay đổi:

      ● Tăng tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, từ 25,3% năm 1995 lên 36,1% năm 2005 (tăng 10,8%).

      ● Tăng nhanh tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, từ 28,5% năm 1995 lên 41,0% năm 2005 (tăng 12,5%).

      ● Giảm tỉ trọng hàng nông, lâm, thủy sản, từ 46,2% năm 1995 xuống còn 22,9% năm 2005 (giảm 23,3%).