Héc-ta


Thông thường khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta.Héc-ta viết tắt là ha.1ha = 1hm2  1ha = 10 000m2  
Đề bài1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 4ha =... m2                     \( \frac{1}{2}\) ha =... m2     20ha =... m2                   \( \frac{1}{100}\) ha = ... m2     1km2 =... ha ...
Đề bài3. Đúng ghi \(Đ\), sai ghi \(S\):a) \(85\)km2 \(< 850\)ha           b) \(51\) ha \(> 60 000\)m2       c) \(4\)dm2 \(7\)cm2   =  \( 4\dfrac{7}{10}\) dm24. Diện tích một trường đại học là \(12\)ha. Tòa nhà chính của trường...