Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ


Lời giải chi tiếtI. Chuẩn bị ở nhàII. Hoạt động trên lớp1. Nhận diện luật thơ+ Thơ bảy chữ cổ thể (thơ cổ phong)- thất ngôn có hình thức đối tự do+ Thất ngôn Đường luật ( 8 câu 7...