Hỗn số (tiếp theo)


Nhận xét: Có thể viết hỗn số thành một phân số có:- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.- Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.
Đề bàiChuyển các hỗn số sau thành phân số:$$2{1 \over 3};4{2 \over 5};3{1 \over 4};9{5 \over 7};10{3 \over {10}}$$Lời giải chi tiết\(2{1 \over 3} = { 2 \times 3 + 1 \over 3}= {7 \over 3}\) ;        ...
Đề bàiChuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):a) \( 2\dfrac{1}{3}+4\dfrac{1}{3}\) ;b) \( 9\dfrac{2}{7}+5\dfrac{3}{7}\) ;c) \( 10\dfrac{3}{10}-4\dfrac{7}{10}\) .Mẫu:  a) \( 2\dfrac{1}{3}+4\dfrac{1}{3}\) \( =\dfrac{7}{3}+\dfrac{13}{3}=\dfrac{20}{3}\) .Lời giải chi tiếta) \( 2\dfrac{1}{3}+4\dfrac{1}{3}\) \( =\dfrac{7}{3}+\dfrac{13}{3}=\dfrac{20}{3}\) .b) Ta có:\(\eqalign{ & 9{2 \over 7} = {{9 \times 7 + 2} \over...
Đề bàiChuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):\(\eqalign{ & a)\,\,2{1 \over 3} \times 5{1 \over 4}\, \cr & b)\,\,3{2 \over 5} \times 2{1 \over 7} & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr & c)\,8\,{1 \over 6}:2{1...