III. Đề kiểm tra


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, cho điểm M thay đổi trên cạnh SDCâu 1. ( 3 điểm)Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC)Câu 2. ( 3 điểm)Xác định giao điểm N của SC và mặt...
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O và cho M  là một điểm thay đổi trên cạnh SC. Một mặt phẳng (P) thay đổi qua AM và song song với BD.Câu 1. ( 3 điểm)Chứng minh...
Cho tứ diện ABCD và M là điểm bất kì thuộc miền trong của tam giác BCD. Qua M kẻ các tia song song với AB, AC, AD. Các tia này theo thứ tự cắt các mặt (ACD), (ABD), (ABC) lần lượt tại...