III. Một số đề kiểm tra


Câu 1. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a va cạnh bên bằng \(a\sqrt 2 \).a) Tính thể tích của hình chóp đã cho.b) Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.c) Gọi...
Câu 1. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi B’, C’, D’ lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC và AD.a) Chứng minh rằng 6 điểm B, C, D, B’, C’, D’ nằm trên...
Câu 1. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi N là điểm nằm trên cạnh AB và \(\left( \alpha  \right)\) là mặt phẳng đi qua ba điểm D, N, B’.a) Mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cắt hình hộp đã cho theo thiết diện là...