Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX


1. Những điểm chung và riêng của hai thành phần văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm:- Điểm chung:+ Phát triển trên cơ sở văn tự của ngư­ời Hán.­+ Đều miêu tả hiện thực cuộc sống, ca ngợi...
Lời giải chi tiếtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN.1. Hai bộ phận chủ yếu cấu thành nên văn học trung đại Việt Nam là văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. Trong quá trình phát triển hai bộ phận...
Câu 1: Nêu ngắn gọn quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu của VHVN từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975?1/ Chặng đường từ năm 1945 đến 1954 ( giai đoạn chống Pháp):-  Nội dung: Ca ngợi...