Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?


  Đề bài- Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?- Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 25.Lời giải chi tiết- Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có...

  Đề bài

  – Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?

  – Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 25.

  Lời giải chi tiết

  – Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt vì tinh bột trong cơm đã chịu tác dụng của enzim amilaza trong nước bọt và biến đổi một thành phần thành đường mantôzơ, đường này đã tác động vào các gai vị giác trên lưỡi cho ta cảm giác ngọt.

  – Điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 25 SGK sau đây:

  Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?