Ki-lô-gam


Đề bài1. Đọc viết (theo mẫu):2. Tính theo mẫu:1kg + 2 kg = 3kg                   10kg - 5kg = 6kg + 20kg =                    ...