Language focus 1


1. Simple present tense (Thì hiện tại đơn)Complete the passages using the verbs in brackets: (Hoàn thành đoạn văn bởi sử dụng các động từ trong ngoặc kép:)a. Ba ____ (be) my friend. He ____ (live) in Ha Noi with his mother, father and elder...