Lập kế hoạch cá nhân


II. Luyện tập: 1. Văn bản dưới đây không phải là một kế hoạch cá nhân, đây là một thời gian biểu, bởi không có công việc được trình bày một cách hợp lý, nó được sắp xếp theo một...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢNI. SỰ CẦN THIẾT LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN- Kế hoạch cá nhân là bản dự kiến nội dung, cách thức hành động và phân phối thời gian để hoàn thành một công việc...