Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa


  Đề bàiLập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo những nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa. Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk trang 81, 82 để lập bảng sự kiệnLời giải chi tiết Thời...

  Đề bài

  Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo những nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtLập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa

  dựa vào sgk trang 81, 82 để lập bảng sự kiện

  Lời giải chi tiết

  Thời gian

  Nội dung hoạt động

  Ý nghĩa

  18/6/1919

  Gửi tới hội nghị Véc xai bản Yêu sách của nhân dânAnNam, đòi Chính phủ Pháp và các nước đồng minh công nhận các quyền của dân tộc Việt Nam.

   

  1920

  Đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.

  Khẳng định con đường giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam.

  25/12/1920

  Người tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập ĐCS Pháp.

  Thể hiện quan điểm lập trường của Người và trở thành một trong người tham gia sáng lập ĐCS Pháp.

  1921

  Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của một số dân tộc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari, cùng nhau đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

  Khẳng định tinh thần quốc tế vô sản.

  6/1923

  Người đến Liên Xô dự hội nghị Quốc tế Nông dân và Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

  Gắn kết cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng vô sản.

  11/1924

  Người đến Quảng Châu, tuyên truyền, giáo dục lí luận cách mạng, xây dựng tổ chức cho cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

  Bước vào thời kỳ chuẩn bị hoàn thiện về lí luận, tổ chức cho cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.