Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000


  Đề bàiLập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.Phương pháp giải - Xem chi tiếtLiên hệ, tổng hợp lại những kiến thức đã học để lập bảng.Lời giải chi tiết Thời kỳThời...

  Đề bài

  Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtLập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

  Liên hệ, tổng hợp lại những kiến thức đã học để lập bảng.

  Lời giải chi tiết

  Thời kỳ

  Thời gian

  Sự kiện tiêu biểu

  Từ 1919 đến 1930

  6 – 1925

  Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thành lập

  Năm 1929

  Xuất hiện 3 tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản đảng, Đông DươngCộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng

  Đầu năm 1930

   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

  Từ 1930 đến 1945

  1930 – 1931

  10 – 1930

  Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ – Tĩnh

  Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

  3 – 1935

  Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương

  7 – 1936

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

  11 – 1939

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

  5 – 1941

  Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

  8 – 1945

  Thắng lợi Cách mạng tháng Tám

  2 – 1951

  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

  Từ 1954 đến 1975

  1959 – 1960

  Phong trào “Đồng khởi”

  9 – 1960

  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

  1961 – 1965

  Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

  1965 – 1968

  Chiên lược “Chiến lược chiến tranh cục bộ”

  Năm 1968

  Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

  1969 – 1973

   

  Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến chiến tranh”

  Năm 1972

  Cuộc tiến công chiến lược

  27 – 1 – 1973

  Ký kết Hiệp định Pari

  Từ 1975 đến 2000

  Tháng 6 đến tháng 7 – 1976

  Quốc hội khóa khóa VI nước Việt Nam thống nhất kỳ họp đầu tiên tại Hà Nội.

  1976 – 1980

  Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất

  1981 – 1985

  Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai

  1975 – 1979

  Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc

  12 – 1986

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (Đại hội đổi mới)

  6 – 1991

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

  6 – 1996

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII