Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả


Lời giải chi tiếta. Ôn tập về ngôi kể- Em đã được đọc những văn bản nào có cách kể theo ngôi thứ nhất, văn bản nào có cách kể theo ngôi thứ ba?- Em đã gặp trong văn bản...