Luyện tập – Chủ đề 1: Các phép tính với căn bậc hai


Đề bàiTìm điều kiện có nghĩa của các căn thức sau:a) \(\sqrt {2x - 5} \);           b) \(\sqrt {2 - 3x} \);c) \(\sqrt x \);                    d)\(\sqrt {...
Đề bài Rút gọn:a) \(\sqrt {5 + 2\sqrt 6 }  - \sqrt {5 - 2\sqrt 6 } \);            b) \(\sqrt {8 + \sqrt {60} }  - \sqrt {8 - 2\sqrt {15} } \);c) \(\sqrt {4 - \sqrt...
Đề bàiTìm x:a) \(\sqrt {2x - 1}  = 5\);             b) \(\sqrt {2x - 1}  = \left| { - 3} \right|\);c) \(\sqrt {{{\left( {2x - 5} \right)}^2}}  = 4\);       d) \(\sqrt {{{\left( {3x -...
Đề bàiTính:a) \(\sqrt {0,09.64} \);         b) \(\sqrt {{2^4}.{{\left( { - 7} \right)}^2}} \);c) \(\sqrt {12,1.360} \);        d) \(\sqrt 7.\sqrt {63} \);e) \(\sqrt {2,5}.\sqrt {30}.\sqrt {48} \);  f) \(\sqrt {0,4}.\sqrt {6,4} \).Phương pháp giải -...
Đề bàiRút gọn biểu thức:a) \(\sqrt {0,16{x^2}} \) với \(x < 0\);b) \(\sqrt {12.75{{\left( {2 - x} \right)}^2}} \) với \(x < 2\);c) \(\sqrt {\dfrac{x}{{15}}}.\sqrt {\dfrac{{5x}}{3}} \) với \(x > 0\);d) \(\sqrt {3x}.\sqrt {\dfrac{{12}}{x}} \) với \(x > 0\).Phương pháp...
Đề bàiTính:a) \(\sqrt {\dfrac{{{{20}^2} - {{16}^2}}}{{16}}} \);      b) \(\sqrt {\dfrac{{2\dfrac{1}{4}.1\dfrac{7}{9}}}{{3\dfrac{6}{{25}}}}} \);c) \(\dfrac{{\sqrt {75} }}{{\sqrt 3 }}\);                    d) \(\dfrac{{\sqrt {1\dfrac{{11}}{{25}}} }}{{\sqrt {2\dfrac{{14}}{{25}}} }}\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Sử...
Đề bài Tìm x:a) \(\sqrt 3 x = \sqrt {27} \);               b) \(\sqrt 3 x - \sqrt {27}  = \sqrt {12}  - \sqrt {75} \);c) \(\sqrt 5 {x^2} - \sqrt {20}  = 0\);  d) \(\dfrac{{2{x^2}}}{{\sqrt 3 }} - \sqrt {12}  = 0\).Phương pháp...
Đề bàiCho biểu thức \(A = \sqrt {x + 2}.\sqrt {x - 3} \) và \(B = \sqrt {\left( {x + 2} \right)\left( {x - 3} \right)} \).a) Tìm x để A và B có nghĩa.b) Với giá trị nào...