Luyện tập – Chủ đề 2: Biến đổi căn thức


Đề bàiTính:a) \( - \dfrac{1}{2}\sqrt {108}  - \dfrac{1}{{15}}\sqrt {75}  - \dfrac{1}{{22}}\sqrt {363}  + \sqrt {12} \);b) \(2\sqrt {\dfrac{{27}}{2}}  - \sqrt {\dfrac{{48}}{9}}  - \dfrac{2}{5}\sqrt {\dfrac{{75}}{{18}}} \);c) \(2y\sqrt {45}  + 3\sqrt {20{y^2}} \);     d) \(3x\sqrt {72x}  - 9\sqrt {50{x^3}} \) với...
Đề bàiTính:a) \(\sqrt {9 - 4\sqrt 5 }  - \sqrt {14 + 6\sqrt 5 } \);     b) \(\left( {3\sqrt 2  + \sqrt {10} } \right)\sqrt {28 - 12\sqrt 5 } \);c) \(\sqrt {13 - \sqrt {160} }  - \sqrt...
Đề bàiTính:a) \(\sqrt 2 \left( {\sqrt {4 - \sqrt 7 }  - \sqrt {4 + \sqrt 7 }  + \sqrt 2 } \right)\);b) \(\left( {4 - \sqrt 7 } \right)\left( {\sqrt 2  + \sqrt {14} } \right)\sqrt {4 + \sqrt...
Đề bàiTính:a) \(\dfrac{{\sqrt {10}  - \sqrt 2 }}{{\sqrt 5  - 1}} + \dfrac{{2 - \sqrt 2 }}{{1 - \sqrt 2 }}\); b) \(\left( {\dfrac{{3\sqrt {125} }}{{15}} - \dfrac{{10 - 4\sqrt 5 }}{{\sqrt 5  - 2}}} \right)\dfrac{1}{{\sqrt 5 }}\);c) \(\dfrac{2}{{\sqrt 7  +...
Đề bàiGiải phương trình:a) \(3\sqrt {20x}  - \sqrt {45x}  = 15\);   b) \(3\sqrt {9x - 9}  - \sqrt {4x - 4}  = \sqrt {x - 1}  + 24\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Tìm ĐKXĐ của x.+) Sử dụng...
Đề bàiRút gọn:a) \(\left( {\dfrac{y}{{\sqrt y }} - \dfrac{{\sqrt y }}{{\sqrt y  + 1}}} \right):\dfrac{{\sqrt y }}{{y + \sqrt y }}\) với \(y > 0\);b) \(\left( {\dfrac{{\sqrt a }}{{\sqrt a  - 1}} - \dfrac{1}{{a - \sqrt a }}} \right):\left( {\dfrac{1}{{\sqrt...
Đề bàiCho biểu thức  \(M = \left( {\dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  + 2}} - \dfrac{{x + 4}}{{x - 4}}} \right):\left( {\dfrac{{2\sqrt x  - 1}}{{x - 2\sqrt x }} - \dfrac{1}{{\sqrt x }}} \right)\)\(\;\left( {x > 0,x \ne 4} \right)\).a) Rút...
Đề bàiCông thức Heron để tính diện tích tam giác là \(S = \sqrt {p\left( {p - a} \right)\left( {p - b} \right)\left( {p - c} \right)} \), trong đó a, b, c là độ dài ba cạnh và \(p...