Luyện tập – Chủ đề 5: Đồ thị hàm số bậc nhất


Đề bàia) Tìm a để đồ thị hàm số \(y = ax - 2\) đi qua điểm \(A\left( {2;2} \right)\). Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm.b) Tìm b biết đồ thị hàm số \(y = 3x + b\) cắt...
Đề bàia) Vẽ đồ thị các hàm số \(y =  - x,y =  - x + 2,\)\(\,y = 2x,y = 2x + 3\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Tứ giác tạo bởi bốn đường thẳng trong câu a)...
Đề bàiTìm m để đường thẳng \(y = \left( {m + 1} \right)x + 3\) song song với đường thẳng \(y = 2x - 3\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtCho hai đường thẳng \(y = ax + b;\,\,y =...
Đề bàiCho hai hàm số bậc nhất \(y = \left( {1 + 2m} \right)x - 3\) và \(y = \left( {m - 1} \right)x - 7\). Tìm các giá trị của m để đồ thị của chúng là hai đường...
Đề bàiXác định hàm số bậc nhất, biết đồ thị đi qua điểm \(A\left( {0;2} \right)\) và tạo với trục Ox một góc \({30^o}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số bậc nhất có dạng \(y = ax + b\,\,\left(...
Đề bàiTìm góc tạo bởi đường thẳng \(y =  - \sqrt 3 x + 1\) và trục Ox.Phương pháp giải - Xem chi tiếtVẽ đồ thị hàm số và xác định góc tạo bởi đồ thị hàm số đó với...
Đề bàiHãy dùng thước và compa để vẽ đường thẳng \(y = \sqrt 3 x\).Lời giải chi tiếtBảng giá trị x01 \(y = \sqrt 3 x\)0\(\sqrt 3 \) Vậy đồ thị hàm số\(y = \sqrt 2 x\) là đường thẳng...
Đề bàiCho ba đường thẳng: \(\left( {{d_1}} \right):y = x,\left( {{d_2}} \right):y = 2x + 1,\)\(\,\left( {{d_3}} \right):y = mx + 2\).a) Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right)\) và \(\left( {{d_2}} \right)\).b) Tìm m...
Đề bàiTìm các giá trị của m để hàm số bậc nhất \(y = \left( {m - 2} \right)x + 1\) là hàm số đồng biến.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số bậc nhất \(y = ax + b\,\,\)...
Đề bàiTìm các giá trị của m để hàm số bậc nhất \(y = \left( {m + 1} \right)x - 4\) là hàm số nghịch biến.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số bậc nhất \(y = ax + b\,\,\)...
Đề bàiTìm a để các hàm số bậc nhất \(y = \left( {a + 1} \right)x - 2\) và \(y = \left( {3 - a} \right)x + 2\) có đồ thị là những đường thẳng song song.Phương pháp giải -...
Đề bàiTìm a để các hàm số bậc nhất \(y = \left( {2a + 2} \right)x + a + 4\) và \(y = \left( {2 - 2a} \right)x + 4 - 3a\) có đồ thị là những đường thẳng trùng...
Đề bàia) Tìm a để các hàm bậc nhất \(y = \left( {2a + 1} \right)x - 1\) và \(y = \left( {3 + a} \right)x + 2\) có đồ thị là những đường thẳng cắt nhau.b) Cho hai đường...
Đề bàiCho hai hàm số \(y = x + 3,y =  - x + 3\) có đồ thị lần lượt là các đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right)\) và \(\left( {{d_2}} \right)\).a) Tìm tọa độ giao điểm A của hai đường...
Đề bàiCho ba đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right):y = 3x,\left( {{d_2}} \right):y = x + 2,\)\(\,\left( {{d_3}} \right):y = \left( {m - 3} \right)x + 2m + 1\).Tìm m để ba đường thẳng đồng quy.Phương pháp giải - Xem chi...