Luyện tập chung trang 124 SGK Toán 2


Đề bài1. Tính (theo mẫu):Mẫu: 3 x 4: 2 = 12: 2 = 6a) 5 x 6: 3 = b) 6: 3  x 5 =c) 2 x 2 x 2 =2. Tìm \(x\):a) \(x + 2 = 6\)    \(x\times 2...