Luyện tập chung trang 166 SGK Toán 2


Đề bài1. Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm:937...739                               200 + 30....230600...599                      ...