Luyện tập chung trang 167 SGK Toán 2


Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 456 + 323 ;                          897 - 253b) 357 + 621 ;                      ...