Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 2


Đề bài1. Tính nhẩm:2 x 9 =               16: 4 =                   3 x 5 =                    ...