Luyện tập chung trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.1. Trong các số 6215; 6261; 617 ; 6281 số chia hết cho 3 là:A. 6215            B. 6261         C. 6217         D. 62812. Hòa có 8 viên bi gồm...

  Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

  1. Trong các số 6215; 6261; 617 ; 6281 số chia hết cho 3 là:

  A. 6215            B. 6261         C. 6217         D. 6281

  2. Hòa có 8 viên bi gồm 4 viên màu xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu xanh trong tổng số viên bi của Hòa là:

  A. \({4 \over 3}\)              B. \({3 \over 8}\)           C. \({1 \over 8}\)            D. \({4 \over 8}\)

  3. Phân số  bằng phân số:

  A. \({{21} \over {32}}\)            B. \({{35} \over {32}}\)          C. \({{21} \over {24}}\)           D. \({{35} \over {48}}\)

  4. Trong các phân số  phân số bé hơn 1 là:

  A. \({8 \over 7}\)             B. \({7 \over 7}\)            C. \({8 \over 8}\)             D. \({7 \over 8}\)

  Phần 2.

  1. Đặt tính rồi tính:

  78653 + 80694              527684 – 81946       

  526 x 205                       76140:324

  2. Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3cm và xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau

  Luyện tập chung trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Phần 1. 

  1. Chọn B.

  2. Chọn D.

  3. Chọn C.

  4. Chọn D.

  Phần 2.

  1.

  Luyện tập chung trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  2.

  Luyện tập chung trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Cách 1:

  Vì tứ giác ABCD, BMNC đều là hình vuông mà

  tứ giác BMNC là hình bình hành suy ra đường cao

   h cũng chính là cạnh BC và độ dài đáy cũng chính

   là cạnh DC.

  Diện tích hình bình hành BMCD là:

  S = a  h = DC  BC = 3 3 = 9 (cm2)

  Đáp số: 9 (cm2)

  Cách 2:

  Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích tam giác BCD cộng với diện tích tam giác BCM.

  Tam giác BCD có đường cao BC = 3 cm, cạnh đáy DC = 3cm

  Diện tích tam giác BCD là:

  SBCD= độ dài đáy  đường cao: 2

         = DC   BC:2 = 3 3: 2 = 4,5 (cm2)

  Tam giác BCM có đường cao CB = 3 cm, cạnh đáy BM = 3cm

  Diện tích tam giác BCM là:

  SBCM = độ dài đáy  đường cao: 2

           = CB  BM:2 = 3 3: 2 = 4,5 cm2

  Diện tích hình bình hành BMCD là:

  S = SBCD+ SBCM = 4,5 + 4,5 = 9cm2

  Cách 3:

  Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích nửa hình vuông ABCD + diện tích nửa hình vuông BMNC.

  Diện tích nửa hình vuông ABCD có cạnh bằng 3 cm là:

  3 3:2 = 4,5 cm2

  Diện tích nửa hình vuông BMNC có cạnh bằng 3cm là:

  3 3:2 = 4,5 cm2

  Diện tích hình bình hành BMCD là:

  S = 4,5 + 4,5 = 9cm2