Luyện tập chung trang 40 SGK Toán 1


Đề bài1. Nối (theo mẫu): 3. Số?Lời giải chi tiết1.3. a) Viết số: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.b) Viết số: 1, 2, 3, 4,6,7, 8,9.
Đề bài4. Viết các số 6, 1, 3, 7, 10:a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:5. Xếp hình theo mẫu sau:Lời giải chi tiết4.