Luyện tập chung trang 42 SGK Toán 1


Bài 1: Số?Bài 2:  >; <; =4....5                   2....5                  8.....10                    7......7         ...
Bài 4: Viết các số 8, 5, 3, 9, 6:a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.Bài 5: Hình dưới đây có mấy hình tam giác?Bài giải:Bài 4:a) Theo thứ tự từ bé...