Luyện tập chung trang 89 SGK Toán 1


Đề bài1. Viết số thích hợp (theo mẫu):3. Tính:4. Số? 5. Viết phép tính thích hợp:a) Có: 5 quả                                              ...