Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 1


Đề bài1. Nối các chấm theo thứ tự:2. Tính:a)b) 4 + 5 - 7 =           6 - 4 + 8 =       10 - 9 + 6 =           9 - 4 -...