Luyện tập – Rượu etylic, axit axetic, và chất béo


48.1.   Có các chất sau:C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, (C17H35C00)3C3H5.a)  Những chất nào tan nhiều trong nước?b)  Những chất nào có phản ứng thủy phân?c)   Những chất nào có thể chuyển đổi trực tiếp cho nhau?Hãy viết các phương trình hoá học.Trả...
48.2.   Giải thích các hiện tượng sau:a)  Vào mùa đông, khi rửa bát đĩa có dính nhiều chất béo người ta thường dùng nước nóng.b)   Sau khi ép lấy dầu từ lạc người ta thường cho hơi nước nóng đi...
48.3.   Một trong các phương pháp sản xuất rượu etylic là lên men tinh bột. Phần còn lại sau khi chưng cất lấy rượu etylic gọi là bỗng rượu. Hãy giải thích tại sao bỗng rượu để trong không khí...
48.4.   Trình bày phương pháp tách các chất ra khỏi nhau từ các hỗn hợp sau:a)  Rượu etylic và axit axetic.b) Axit axetic và etyl axetatTrả lời            a) Cho hỗn hợp tác dụng với CaO,...
Tính năng lượng toả ra khi cơ thể oxi hoá hoàn toàn 15 gam chất béo. Biết 1 gam chất béo khi bị oxi hoá hoàn toàn toả ra năng lượng là 38 kJ.Trả lời          ...
48.6.   Cho m gam hỗn hợp A gồm CH3COOH và CH3COOC2H5 tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 300ml. Tách lấy toàn bộ lượng rượu etylic tạo ra rồi cho tác dụng với Na thu được 2,24...
48.7.   Đốt cháy hoàn toàn 22,2 gam một hỗn hợp gồm este có công thức CH3COOCnH2n+1 và ancol CnH2n+1OH, thu được 44 gam khí C02 và 19,8 gam H20. Hãy xác định công thức phân tử của este và ancol.Trả...