Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận


Câu 1:- Những nội dung mà bạn học sinh dự định tóm tắt văn bản Mấy nét về thơ mới trong cách nhìn lại hôm nay của Huy Cận chưa đầy đủ, cần thêm nội dung: "Thơ mới đã đổi...