Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự – Ngữ văn 8


Câu 1. Để tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao   Thứ tự: b ⟶ a ⟶ d ⟶ c ⟶ g ⟶ e ⟶ i ⟶ g ⟶ h ⟶ k.   Tóm tắt văn bản ’Lão Hạc’:    “Lão Hạc có một người con trai, 1 mảnh...