Luyện tập trang 115 SGK Toán 2


Đề bài1. Tính nhẩm:6: 3 =                    12: 3 =                 15: 3 =                    30: 3...