Luyện tập trang 149 SGK Toán 2


Đề bài1. Viết (theo mẫu):2. Số?a) 400; 500;...;...; 800; 900;...b) 910; 920; 930;...;...;...; 970;...;990;....c)212; 213; 214;...;....;217; 218;...;....;...;c) 693; 694;....;....;...;701.3. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:543...590                            ...