Luyện tập trang 151 – Toán 1


Đề bài1. Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền?Tóm tắt:Có:....cái thuyềnCho bạn:.....cái thuyềnCòn lại:.......cái thuyền?2. Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có...