Luyện tập trang 24 SGK Toán 1


Đề bài1. Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:3....2              4....5               2....31....2              4....4               3....42....2  ...