Luyện tập trang 38 SGK Toán 1


Đề bài1. Nối (theo mẫu):3. Có mấy hình tam giác?Lời giải chi tiết1.3.a) Có 10 hình tam giác.b) Có 10 hình tam giác.
Đề bài4. Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:a) 0....1               1.....2               2......3                 3.....4    8....7      ...