Luyện tập trang 50 SGK Toán 1


Đề bài1. Tính:1 + 1 =          2 + 1 =                3 + 1 =               4 + 1 = 1 + 2 =     ...