Luyện tập trang 52 SGK Toán 1


Đề bài1. Tính:0 + 1 =               0 + 2 =                 0 + 3 =                   0 +...