Luyện tập trang 6 SGK Toán 2


Đề bài1. Tính:2. Tính nhẩm:50 + 10 + 20 =          60 + 20 + 10 =             40 + 10 + 10 =50 + 30 =          ...