Luyện tập trang 68 SGK Toán 2


Đề bài1. Tính nhẩm:15 - 6 =                 14 - 8 =                  15 - 8 =                  15 -...